banner

ประกวดราคาจ้างจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับมอบแก่หน่วยงานเคลื่อนที่ จำนวน 20 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศฯ *เอกสารประกวดฯ *TOR *ใบแจ้งปริมาณงานและราคา