banner

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสื่อสารข้อมูลพลังงานผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 17 พฤษภาคม 2559

*ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding

*ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding

*ร่าง TOR

*ร่างราคากลาง