banner

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสื่อสารข้อมูลพลังงานผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศฯ      *เอกสารประกวดฯ       *TOR      *ราคากลาง