banner

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

*ประกาศฯ  *เอกสารประกวดฯ  *TOR  *ราคากลาง