banner

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 15 กรกฎาคม 2559

*ร่างประกาศประกวดราคา  *ร่างเอกสารประกวดราคา  *TOR   *ราคากลาง