banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจ้างจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้เจ้าหน้าที่ อปท.

* ราคากลาง       * TOR