banner

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานของประเทศและต่างประเทศผ่านสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ วันที่ 9 กันยายน 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 14 กันยายน 2559

* ร่างประกาศประกวดราคา      * ร่างเอกสารประกวดราคา     * TOR       * ใบแจ้งปริมาณงานและราคา      * ราคากลาง