banner

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศ     * เอกสารประกวดราคา     * TOR      * ใบแจ้งปริมาณงาน     * ราคากลาง