banner

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานของประเทศและต่างประเทศผ่านสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 * ประกาศ      * เอกสารประกวดราคา    * TOR     *  ใบแจ้งปริมาณงานและราคา    * ราคากลาง