banner

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 * ประกาศ     * เอกสารประกวดราคา    *  TOR     * ราคากลาง