banner

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Call Center กระทรวงพลังงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง        *TOR