banner

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ วันที่ 29 กันยายน 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2559

* ร่างประกาศ      * ร่างเอกสารประกวดราคา       * TOR        * ราคากลาง