banner

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ระยะเวลา 3 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

*  ราคากลาง