banner

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน (ระยะเวลา 3 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

* ราคากลาง