banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างกิจกรรมนิทรรศการและเผยแพร่ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามไฟล์เอกสารแนบประกอบด้วย

 *ประกาศฯ   *เอกสารประกวดฯ   *TOR   *ราคากลาง