banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

*ยกเลิกประกาศฯ