banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานโครการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ส่วนที่2) เขตตรวจราชการที่ 7-12 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*TOR   *ราคากลาง