banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง โครงการ “การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่”

*TOR   *ราคากลาง