banner

ราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดอบรมโครงการ สร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ (จำนวน 39 จังหวัด) พร้อมเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก

*ราคากลาง    *TOR