banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างเหมาบริการรถโดยสารสำหรับการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2559

*ราคากลาง