banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง โครงการ “จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 4 เครื่อง”

*ราคากลาง