หน้าแรก / การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
 
   

 

คำรับรอง ก.พ.ร.

Image

   การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

Imageที่มาของโครงการ...
 
Image
   
พ.ศ. 2556 คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
  +  พน.
  +  สป.พน.
   คู่มือการประเมินผลฯ กระทรวงนำร่อง
   +  คู่มือ
   แบบฟอร์มตัวชี้วัด (Template)
  ตารางสรุปผลตัวชี้วัด
  +  รายงานผลรอบ  6  เดือน
   
พ.ศ. 2555 คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
  +  พน.
  +  สป.พน.
  คู่มือการประเมินผลฯ กระทรวงนำร่อง
  +  คู่มือ
  แบบฟอร์มตัวชี้วัด (Template)
  ตารางสรุปผลตัวชี้วัด
  +  รายงานผลรอบ  6  เดือน
  +  รายงานผลรอบ  9  เดือน
  +  รายงานผลรอบ 12 เดือน
  กราฟแสดงค่าคะแนนติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ (เป็นรายเดือน)
  Image Image เปิดดู
   
 พ.ศ. 2554 คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
  +  พน.
  +  สป.พน.
  คู่มือการประเมินผลฯ กระทรวงนำร่อง
  +  คู่มือ
  แบบฟอร์มตัวชี้วัด (Template)
  ตารางสรุปผลตัวชี้วัด
  +  รายงานผลรอบ  6  เดือน
  +  รายงานผลรอบ  9  เดือน
  +  รายงานผลรอบ 10 เดือน
  +  รายงานผลรอบ 12 เดือน
  กราฟแสดงค่าคะแนนติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ (เป็นรายเดือน)
  Image Image เปิดดู
   
 
 พ.ศ. 2553  คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ   
  +  พน.    
  +  สป.พน.
  คู่มือการประเมินผลฯ       
  +  คู่มือ
  +  ภาคผนวก
  แบบฟอร์มตัวชี้วัด (Template)
  ตารางสรุปผลตัวชี้วัดฯ 
  + พน.
  + สป.พน.
พ.ศ. 2552    
พ.ศ. 2551     
พ.ศ. 2550  
พ.ศ. 2549  
พ.ศ. 2548  
พ.ศ. 2547  
  
Image พ.ศ. 2554   พ.ศ. 2555  
พ.ศ. 2553พ.ศ. 2552   พ.ศ. 2551    
 
 

สรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 -2554 (ระดับกระทรวงและกรมในสังกัด)

  25492550    2551  2552   2553  2554   2555
                                                                                                     
  กราฟแสดงค่าคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ  ของ พน. ประจำปี 2547-2555   
  Image Imageเปิดดู                                              
  กราฟแสดงค่าคะแนน PMQA ประจำปี 2547-2554   
  Image Imageเปิดดู  
   
Image
การสัมมนาสร้างตัวชี้วัด (20 พ.ค.51)  
Image
ดูงาน ณ กระทรวงพาณิชย์ (Cook Pit)  
 Image  
   
เรื่องน่ารู้   

Perspective
Question (เกี่ยวกับการประเมินผลฯ)
การสร้างตัวชี้วัดและการประเมินผลในมิติที่ 2-4
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555)