/index.php?q=/node/277


This website is being relocting. Sorry for any inconvenience

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 - รอบวันที่ 12 กันยายน - 31 มกราคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 - รอบวันที่ 12 กันยายน - 31 ธันวาคม 2557


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 - รอบวันที่ 12 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 - รอบวันที่ 12 กันยายน - 31 ตุลาคม 2557

********************************************************************************************

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มิถุนายน 2557)
:รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 3 เดือน ( เมษายน - มิถุนายน 2557)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มีนาคม 2557)
:รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2557)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ธันวาคม 2556 )
:รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กันยายน 2556 )
:รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2556)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มิถุนายน 2556 )
:นโยบายเร่งด่วน
:รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2556)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พุฤษภาคม 2556 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( เมษายน 2556 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มีนาคม 2556 )
:นโยบายเร่งด่วน
:รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2556)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กุมภาพันธ์ 2556 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม 2556 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม - ธันวาคม 2555 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( เมษายน 2555 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กุมภาพันธ์ 2555 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม 2555 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม - ธันวาคม 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ธันวาคม 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พฤศจิกายน 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กันยายน - พฤศจิกายน 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( เมษายน 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มีนาคม 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กุมภาพันธ์ 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม-ธันวาคม 2553 )
:รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ธันวาคม 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พฤศจิกายน 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ตุลาคม 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม-กันยายน 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กันยายน 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( สิงหาคม 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กรกฏาคม 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ( มกราคม-มิถุนายน 2553 )
:รายงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 6 เดือน (มกราคม 53-มิถุนายน 53)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มิถุนายน 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พฤษภาคม 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( เมษายน 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มีนาคม 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน
:รายงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 3 เดือน (มกราคม 53-มีนาคม53)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กุมภาพันธ์ 2553 )
:นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม 2553 )
: นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม - ธันวาคม 2552)
: นโยบายเร่งด่วน
: รายงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม - พฤศจิกายน 2552)
: นโยบายเร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม - ตุลาคม 2552)
: นโยบาย เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม - กันยายน 2552 )
: นโยบาย เร่งด่วน
: รายงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเศรษฐกิจ)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม - กรกฏาคม 2552 )
: นโยบาย เร่งด่วนด้านการลดภาระค่าครองชีพ
: นโยบาย เร่งด่วนด้านความมั่นคง


© Copyright 2007 Ministry of Energy
ติดต่อสอบถาม ที่ pr@energy.go.th