/index.php?q=node/627


This website is being relocting. Sorry for any inconvenience

The 1st ASEAN Fuel Policy for Power Generation Workshop

pop.jpg

2 มีนาคม 2554  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง The 1st ASEAN Fuel Policy for Power Generation Workshop”

     ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “The 1st ASEAN Fuel Policy for Power Generation Workshop” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2554 ควบคู่ไปกับการจัดประชุมคณะทำงานนโยบายด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN Regional Energy Policy and Planning Sub-sector Network: REPP-SSN) ครั้งที่ 10 ในวันที่ 4 มีนาคม 2554
     Image

     วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากอาเซียนมีความแตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และที่สำคัญ นโยบายด้านพลังงาน ซึ่งปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Power System Security) โดยการกระจายแหล่งและชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าอย่างทั่วถึง การใช้เทคโนโลยีสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social Impacts) การเลือกใช้ชนิดเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว (Reasonable & Stable Electricity Prices) และการมีส่วนร่วม/ยอมรับของภาคประชาสังคม (Public Involvement/ Acceptance) ในการจัดทำแผนการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันในอาเซียน
     Image

     การสัมมนาดังกล่าว ประเทศไทยได้รับมติจากที่ประชุมคณะทำงานนโยบายด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN Regional Energy Policy and Planning Sub-sector Network: REPP-SSN) ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้เห็นชอบให้ไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการยกร่างนโยบายด้านเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Fuel Policy for Power Generation) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน ปี 2553-2558 (ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation-APAEC 2010-2015)
     สำหรับเนื้อหาของการสัมมนา “The 1st ASEAN Fuel Policy for Power Generation Workshop” ในครั้งนี้ มีประเด็นที่ได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการกำหนดแผนนโยบายเชื้อเพลิงไฟฟ้าในอาเซียน ได้แก่ การใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้าของอาเซียนในอนาคต และเชื้อเพลิงทางเลือกชนิดต่างๆ เช่น ถ่านหิน (Coal) ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Power) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นต้น
     Image

     ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดแผนร่วมกันซึ่งได้คำนึงถึงการมองหาจุดร่วมที่จะทำให้ประเทศทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าด้านพลังงานได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือทางด้านอุปสงค์ อุปทาน ตลอดจนตลาดด้านพลังงาน เพื่อหาแนวทางในการจัดการและร่วมมือในการใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้ารวมทั้งแหล่งพลังงานของอาเซียนต่อไปในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคนี้โดยรวมในระยะยาว ซึ่งผลจากการสัมมนาในครั้งนี้จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนในปลายปีนี้ที่ประเทศบรูไน ทั้งนี้ ประเทศไทย จะได้ประโยชน์ในการนำผลของการสัมมนาไปปรับใช้สำหรับการวางแผนในการจัดการการใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้าของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาด้านพลังงานของไทยในอนาคตต่อไปอีกด้วย

     อนึ่ง การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 50 คน ซึ่งมาจากผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศด้านพลังงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy-ACE) สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจแห่งอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia-ERIA) และองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency-IEA), UNESCAP, JCOAL, International Atomic Energy Agency-IAEA, Korea Electric Power Corporation-KEPCO

 


© Copyright 2007 Ministry of Energy
ติดต่อสอบถาม ที่ pr@energy.go.th