กระทรวงพลังงาน หน้าหลักศูนย์ฯ กฎหมาย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าวสาร ม.9
 
 
 
 
 
สาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 

1

สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540

 
2
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
3
ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
4
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
5
สิทธิของประชาชนหรือเอกชน
 
6
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
7
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
8
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 
9
บทกำหนดโทษ
 
10
บทเฉพาะกาล
   
   
   
.
ศูนยข้อมูลข่าวสาร กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อาคาร บี ชั้น 24
ศูนย์ Energy Complex เขตจตุจักร กทม.
โทร : 02 140 6175
email : udom@energy.go.th