banner

กระทรวงพลังงานนำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในท้องถิ่น และการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่อยอดสู่การบริหารจัดการพลังงานในชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในชุมชนอย่างยั่งยืน

​จังหวัดสมุทรสงคราม-วันนี้( 3 กรกฎาคม 2560) ว่าที่ร้อยเอกศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นโครงการที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการต่อยอดตามนโยบายกระทรวงพลังงานที่ต้องการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อยกระดับให้ชุนชนเป็นชุมชนบริหารจัดการตนเองด้านพลังงานอย่างครบวงจร
โดยในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา เป็นกลุ่มที่นำผลิตภัณฑ์จากเกลือจืดมาแปรรูปเป็นผลผลิตภัณฑ์แป้งร่ำ และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ แป้งพอกหน้า แป้งขัดผิว แป้งแต้มสิว และแป้งหอมพฤกษาพรรณ เป็นต้น ซึ่งในการผลิตสินค้าต่างๆ ทางชุมชนจะประสบปัญหาเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และใช้เวลานานในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เนื่องจากต้องพึ่งพาแสงแดดจากธรรมชาติ ซึ่งในวันที่ฝนตกก็ไม่สามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้ ยังใช้แรงงานจำนวนมากในการผลิตแต่ละครั้ง ทำให้มีต้นทุนสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำ จำนวน 2 โรง ขนาด 8.00 เมตรx12.40 เมตร โดยงบประมาณกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 1,600,000 บาท ซึ่งภายหลังจากการสนับสนุนเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้สามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนผลิตจาก 4 วัน เหลือเพียง 2 วัน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าแรงงาน รวมประมาณ 500,000 บาทต่อปี ที่สำคัญทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำอีกด้วย

พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนายสุชล สุขเกษม เกตรกรในพื้นที่อำเภอบางคนทีเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีพลังงานชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้และเป็นต้นแบบการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างครบวงจร ซึ่งทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการร่วมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่สามารถยกระดับเป็นชุมชนบริหารจัดการตนเองด้านพลังงานอย่างครบวงวร จึงได้ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบด้วย ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จักรยานสูบน้ำ แผงโซลาร์สำหรับการสูบน้ำ แผงโซลาร์เพื่อการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

เตาเผาถ่าน 200 ลิตรแบบตั้งและนอน เตาชีวมวล เตาเศรษฐกิจ ตลอดจนข่าวสาร เอกสารทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน และด้านการอนุรักษ์พลังงาน และชุดสาธิตไบโอดีเซลแบบถังกวนเล็ก เป็นต้น เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการอบรม และการสาธิต
เป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งปัจจุบันมีชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งภายในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดอื่นๆ ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานภายในศูนย์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในภาคครัวเรือน และชุมชนได้อย่างครบวงจร