banner

กระทรวงพลังงานมอบรางวัล 66 สุดยอดผลงาน Thailand Energy Awards 2017 สอดรับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 สู่ความสำเร็จ

วันนี้ (21 ส.ค.60) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2017 จำนวน 66 ราย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ที่อยู่แวดวงด้านพลังงาน รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวรายงานว่า “Thailand Energy Awards สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล เป็นการประกวดด้านพลังงานของประเทศไทยที่กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 18 แล้ว เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ได้แสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของตนเอง ให้แก่ผู้อื่นได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 นำมาสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้”

โครงการ Thailand Energy Awards แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 262 ราย และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นสมควรแก่การได้รับรางวัล จำนวน 66 รางวัล คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้มากกว่า 420 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 290,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกผู้แทนที่มีผลงานโดดเด่น ร่วมประกวดในระดับอาเซียนจำนวน 24 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจถึง 19 รางวัล มากที่สุดในเวที ASEAN Energy Awards ทำให้ประเทศไทยครองความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ข้างต้น สามารถนำไปขยายผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2017 และพบผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนได้ที่ www.thailandenergyaward.com