banner

กระทรวงพลังงาน นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม จ.นครปฐม

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม กระทรวงพลังงาน นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม พร้อมยกเป็นตัวอย่างชุมชนที่ประสบผลสำเร็จจากโครงการติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชี้ชุมชนสามารถผลิต มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ที่สามารถลดรายจ่ายค่าพลังงาน และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

จังหวัดนครปฐม (11 สิงหาคม 2560) นายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ได้นำสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม ซึ่งมีการผลิต มะเขือเทศอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ชุมชน ฯ ได้รับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งโครงการ ฯ นี้ถือเป็นโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมแห่งนี้ ได้เข้าร่วมโครงการจากกรม พพ. ดังกล่าว ในปี 2555 และได้ติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตมะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักในชุมชน โดยได้รับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พพ.3 ขนาด 166.4 ตารางเมตร ซึ่งช่วยให้การผลิตมะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ตากโดยวิธีธรรมชาติ โดยช่วยให้ชุมชนสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตด้วยวัตถุดิบได้สูงถึง 84 ตันต่อปี มูลค่าผลประหยัดค่าเชื้อเพลิงที่ได้ เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม ช่วยทำให้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ 31,915 บาทต่อปี รวมทั้งมูลค่าลดค่าใช้จ่ายค่าแรงงานด้านการอบแห้ง 50,400 บาทต่อปี

นายวาทินทร์ กล่าวเพิ่มว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ นี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม เชื่อว่าจะช่วยสามารถช่วยลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน เพราะชุมชนจะสามารถใช้ระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนได้ เกิดการลดการใช้ก๊าซหุงต้มลง โดยใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า ชุมชนจะมีทางเลือกใหม่ในการอบแห้งมะเขือเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนในการผลิต และที่สำคัญ โครงการฯ นี้ จะสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ภายในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร@นครปฐม “มีพลังงาน มีความสุข”