banner

การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ

เอกสารแนบ 1 หนังสือ นร 1112/ว6938 คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 1 PPT worshop คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 2 ปฏิทินสำคัญ คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม Big Rock คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 3 ร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 4 ActionPlanปฏิรูป คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 5 ทบทวนแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คลิกที่นี่