banner

การประชุมคณะทำงานพิเศษฯ กระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงพลังงาน
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2562  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน

 

PPT ประกอบการประชุม คลิกที่นี่

วาระประกอบการประชุม คลิกที่นี่

 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงพลังงาน คลิกที่นี่