banner

การประชุมเตรียมการสัมมนา “สื่อสารนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ ปี 2563”

ระเบียบวาระการประชุมเตรียมการสัมมนา “สื่อสารนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ ปี 2563”

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

******************************

วาระการประชุม คลิกที่นี่

เอกสารประกอบวาระ 2.1 คลิกที่นี่

เอกสารประกอบวาระ 2.2 คลิกที่นี่

เกณฑ์การเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 9 ธ.ค. 62 คลิกที่นี่