banner

การสัมมนา “สื่อสารนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ ปี 2563”

เอกสารประกอบการสัมมนา “สื่อสารนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ ปี 2563”

ในวันจันทรืที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ คลิกที่นี่

ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายพลังงานเพื่อทุกคน” โดย รมว.พน. คลิกที่นี่

เอกสารบรรยาย “แนวทางการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” คลิกที่นี่

เอกสารบรรยาย “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการพลังงานเชิงพื้นที่ ” คลิกที่นี่

เอกสารบรรยาย “การตรวจราชการกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ” โดย ผตร. ทวารัฐ สูตะบุตร คลิกที่นี่