banner

ข่าวประชาประสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนา ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560

หลักสูตร
ระยะเวลา
สถานที่
ดาวน์โหลด
1.หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการใหม่” ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2559
ห้องประชุม 9 ชั้น 15 สป.พน. และโรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
รายชื่อ
– กำหนดการ
2.โครงการ สบก.สัญจรสู่ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2560

 

สรุปประเด็น
– กำหนดการ
ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (จังหวัดอุดรธานี)
วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2559
โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์
ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี)
วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2560
โรงแรมเอวัน บางกอก พัทยา
ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (จ.สุราษฎร์ธานี)
วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลกระทรวงพลังงาน
3.1หลักสูตร ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ควรรู้
วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2560
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
– รายชื่อ
– กำหนดการ
3.2หลักสูตร Modern HR Strategy
วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
– รายชื่อ
– กำหนดการ
3.3หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำแผนที่ฝึกอบรม (Strategy for Training Roadmap)
วันที่ 21 – 23 เมษายน 2560
โรงแรมอมารี ดอนเมือง
– รายชื่อ
– กำหนดการ
4. หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการใหม่” ครั้งที่ 2/2560
27 – 31 พฤษภาคม 2560
ห้องประชุม 9 ชั้น 15 สป.พน. และโรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
– รายชื่อ
– กำหนดการ
5.โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้มีศักยภาพ
5.1 หลักสูตร Leadership for Long Term Effectiveness
– รุ่นที่ 1
– รุ่นที่ 2
วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
– กำหนดการ

– รายชื่อรุ่น 1

– รายชื่อรุ่น 2

5.2 หลักสูตร Presentation Advantage
– รุ่นที่ 1
– รุ่นที่ 2
– รุ่นที่ 3
วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560
วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560
วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560
โรงแรมอมารี ดอนเมือง
– กำหนดการ

– รายชื่อรุ่น 1

– รายชื่อรุ่น 2

– รายชื่อรุ่น 3

6. โครงการ Training Roadmap
การปฐมนิเทศ 4 หลักสูตร
วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 – คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 – หลักสูตร

6.1 หลักสูตร Young Energy Program (YP)
วันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2560
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
6.2 หลักสูตร Energy Professional 1 (EP1)
วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2560
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
6.3 หลักสูตร Energy Professional 2 (EP2)
วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2560
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
6.4 หลักสูตร Managerial Energy
Management (MEM)
วันที่ 30 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
7. หลักสูตร Executive Energy
Management (EEM)
ประมาณเดือนสิงหาคม
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
หลักสูตร
8. หลักสูตร Orientation Program (OP)
วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560
– รายชื่อ
– กำหนดการ