banner

จ้างจัดงานนิทรรศการโลก International Recognized Exhibition EXPO 2017 Astana ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยวิธีพิเศษ

*ราคากลาง              *TOR