banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ราคากลาง

*TOR