banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ

*ราคากลาง              *TOR