banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ราคากลาง

*TOR