banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงพลังงาน และแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ราคากลาง

*TOR