banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ราคากลาง

*TOR