banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสร้างต้นแบบความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาพลังงานทางเลือกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ราคากลาง             *TOR