banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคพลังงาน ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์พลังงานโลก โดยวิธีคัดเลือก

*ราคากลาง

*TOR