banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ตามแผน PDP 2015 โดยวิธีตกลง

*ราคากลาง              *TOR