banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ราคากลาง

*TOR