banner

จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยวิธีตกลง

*ราคากลาง               *TOR