banner

จ้างเหมาบริการทำงานด้านจัดเก็บข้อมูล ติดตามประเมินการศึกษาและสร้างต้นแบบความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาพลังงานทางเลือกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น

*ราคากลาง              *TOR