banner

จ้างเหมาบริการเช่าพาหนะในต่างประเทศ สำหรับการประชุม Berlin Transition Dialogue 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่ 16 – 19 เมษายน 2561 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

*ราคากลาง

*TOR