banner

ชื่อโครงการ : การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน บริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง

*TOR