banner

ชื่อโครงการ : การจ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการของสำนักนโยบายและยุธศาสตร์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง

*TOR