banner

ชื่อโครงการ : การจ้างเหมาบริการทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และควบคุมห้องประชุม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง

*TOR