banner

ชื่อโครงการ : จ้างทำงานด้านธุรการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 คน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง

*TOR